പാരലാക്സ് പശ്ചാത്തലം

1980 കളിലെ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കളിക്കാർ